سلام اینجا از امروز صفحه شخصی من در ست که تصمیم دارم از امروز افکار و ذهنیاتم را دراون وارد تا هم خودم و هم شما با مطالعه آنچه از ذهنم گذشته بتوانیم تعبییر درستی داشته باشیم از احساسات ، تفکرات ،عقاید و وجدانیات ... در عین حال بتوانم گوشه ای از تجربیاتم را با دیگران سهیم شوم و حتی بتوانم با ایجاد ارتباطی موثر از تجربیات شما نیز استفاده نمایم . امیدوارم بتوانم پویایی لازم را در این مسیر داشته باشم که در این برهه از زمان شدیدا به تخلیه ذهنم نیازمندم ... آخخ که چقدر حرف برای گفتن دارم و چه بایگانی شلوغی در ذهنم...

مشاهده متن کامل ...