حکمت جاوید ( انسان لایق ): انسانی لایق عزّت است که برای دیگران ھم بخواھد . انسانی لایق ایمان است که برای دیگران ھم بخواھد . انسانی لایق معرفت است که برای دیگران ھم بخواھد . انسانی لایق محبت است که برای دیگران ھم بخواھد . انسانی لایق سلامت است که برای دیگران ھم بخواھد . انسانی لایق زندگی است که برای دیگران ھم بخواھد . انسانی لایق جاودانگی است که برای دیگران ھم بخواھد . انسانی لایق انسانیت است که برای دیگران ھم بخواھد . آنکه چنین نیست مجسمۀ است انسان نیست بلکه ی در صورت بشر . این ھمان انسان کافر و بخیل است . انسان فقط در دیگران به حق خود می رسد و دیگر ترین دیگران ھم خداست که ذات بشر است . از کتاب " دایره المعارف عرفانی " علی اکبر خانجانی جلد سوم ص 45


مشاهده متن کامل ...