نپرسید که ک ان چه کاری برای شما انجام می دهد...

بپرسید که شما برای ک ان چه کاری می توانید انجام دهید!!!

جان اف کندی
@pedarepuldar


مشاهده متن کامل ...