"این روباه 30 کیلو اضافه وزن دارد"

روباه را در فنلاند به شدت چاق می کنند تا پوست بیشتری به سازندگان پ و بفروشند...

@da_nestani


مشاهده متن کامل ...