پرسیدن بدترین درد کدومه ؟
یکی گفت : خیانت
یکی گفت : دلتنگی
یکی گفت : فقر
اما هیچ نگفت
"رنج پدر و مادرای تنها وبی سراغ"

سایه بزرگ ترها بر سرمون مستدام...

@nostalzhea |™


مشاهده متن کامل ...