مادرم میگفت:
خوبست پنجشنبه ها در خانه بوی حلوا بپیچد!
کودک که بودم میپرسیدم مگر آنها به ما احتیاج دارند؟
میگفت: ما محتاجیم به دعای خیرشان و یادآوری خوبی هایشان.

"روح همه رفتگان شاد"

@da_nestani


مشاهده متن کامل ...