برای انی که به شما حسادت میکنند
☝️ اینگونه دعا کنید.....

@da_nestani


مشاهده متن کامل ...