در قرون وسطی افراد مو قرمز ر اگرگ نما، خون آشام و جادوگر می نامیدند. در اسپانیا آنها را به جرم اینکه آتش دوزخ را باخود به شهرآورده اند از ا ا اج می د.

@da_nestani


مشاهده متن کامل ...