توماس میگلی، شخصی بود که سرب را به سوخت اضافه کرده و در یخچالها نیز از گاز cfc استفاده کرد.
او بیش از هر شخص دیگر در طول تاریخ بشریت، عامل آسیب به اتمسفر کره زمین بوده است.

@da_nestani


مشاهده متن کامل ...