ماده46 بعنوان نمونه ایی از شبکه ارتباطی هوشمند ماده 46 - اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا ی ال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد : 1 - هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید . 2 - هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید . 3 - هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود . 4 - هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید . تبصره 1 - اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته میشوند : الف -مدیران شرکت شامل اعضای هیات مدیره، هیات عامل، مدیر عامل و معاونان آنان . ب - بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت . ج - سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد (10%) سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان . د - مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و مدیران ذی ربط یا نمایندگان شرکتهای مادر (هلدینگ) که مالک حد اقل ده درصد (10%) سهام یا دارای حد اقل یک عضو در هیات مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند . ه - سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند . تبصره 2 - اشخاص موضوع تبصره (1) این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند . مرتبطین قانون بازار اوراق بهادار ایران مصوب 1384 - ماده 18 - اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان مکلفند از افشای مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعات محرمانه ای که در اجرای وظایف خود از آنها مطلع میشوند، حتی پس از خاتمه دوران تصدی خود، خودداری کنند. متخلف به مجازاتهای مقرر در ماده (46) این قانون محکوم میشود. - ماده 1 - اصطلاحات و واژه هایی که در این قانون بکار رفته است، دارای معانی زیر میباشند: 1 - شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده (3) این قانون تشکیل میشود و بعد از این «شورا» نامیده میشود. 2 - سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب ماده (5) این قانون تشکیل میشود و بعد از این «سازمان» نامیده میشود. 3 - بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار .... - ماده 51 - در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازاتهای پیش بینی شده بر حسب مورد درباره آندسته از اشخاص حقیقی اعمال میشود که از طرف اشخاص حقوقی یاد شده، مسؤولیت تصمیم گیری را بر عهده داشته اند. عناوین مجرمانه - انجام معاملات اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی - انجام اقداماتی که نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات ارواق بهادار یا ایجاد قیمت کاذب و یا اغواء اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود - انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار بدون رعایت مقررات - استفاده یا فراهم موجبات افشاء و انتشار اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار قانون تجارت مصوب 1311 - متن منقح - ماده 249- هر با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد ید اوراق بهادار شرکت سهامی بصدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع بکلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و بمجازات مقرر محکوم خواهد شد. کتاب پنجم قانون مجازات ی مصوب 1375 - متن منقح - ماده 648 - اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه انی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند - ماده 731 (ماده 3 قانون جرائم رایانه ای) - هر به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، ... لینک نصب رایگان نرم افزار: جهت دریافت نرم افزار ویژه اندروید(شامل :سامسونگ ،سونی: ال جی و غیره ) کلیک نمایید لینک نرم افزار ویژه ios (آیفون - اپل) اطلاعات تماس : همراه مدیر فروش :09207801021 تلفن پشتیبانی: 03432730770 03432730771 03432730772 ایمیل: info@datta.ir intelligentlaws@gmail.com وب سایت صفحه کانال تلگرامی ربات تلگرامی اینستاگرام google+

مشاهده متن کامل ...