مقاله مشترک با دانشجوی محترم خانم محتشم دین به عنوان دین جامع و کامل برای نهاد خانواده به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذار در تعالی شخصیت انسان عنایت و توجه خاصی دارد. خانواده موفق خانواده اى است که در همه جوانب به طور متعادل و هماهنگ رشد کرده و از افراط وتفریط به دور باشد. اهمیت خانواده ی موفق زمانی مشخص می شود که خانواده کانون مودت، رحمت، محبت و بستر تحویل نسل صالح به جامعه باشد و بزرگان علم، دین و تکبیر گویان خدای متعال در روی زمین فزونی یابد. سیره خانوادگى رضا علیه السلام نمونه کامل یک خانواده موفق و مطلوب ى است، در این خانواده رابطه عاطفى بسیار عمیق بوده به گونه ای که آن حضرت در برخورد با اعضای خانواده بخصوص فرزندان اصل محبت، احترام، آزادى را رعایت و در ضمن نظارت بر آنان، با عطوفت رفتار می د. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی شاخص های خانواده ی موفق در گفتار و رفتار رضا علیه السلام بیان شده است که مهم ترین این شاخص ها را می توان در دو حوزه رفتاری (نحوه ی برخورد با همسر و نحوه ی برخورد با فرزندان) و نیز ویژگی های فردی رضا علیه السلام تبیین کرد. واژگان کلیدی: خانواده، خانواده موفق، روابط اعضای خانواده، رضا علیه السلام دریافت متن کامل مقاله شاخص های خانواده موفق در سیره ی گفتاری و رفتاری رضا علیه السلام

مشاهده متن کامل ...