رضایت مشتری با استفاده از حامل های کم هزینه نیات رفتاری شاخص های مهمی از رفتارهای آینده مشتریان، بر اساس tra، tpb و brt هستند. tpb (اجزن، 1985) مدل توسعه و مدل پیشرفته از tra (فیشن و اجزن، 1975) است و brt (وستبی، 2005) یک مدل پیشرفته از tra و tpb است ...
دریافت فایل

مشاهده متن کامل ...