لینک (پیوند) دسترسی کامل به متن، صوت، ، پوستر (سخن نگاشت) و تصاویر تمامی بیانات و سخنان انقلاب در کلیۀ دیدارها، مراسم و رویدادها از سال ۱۳۵۷ تا اکنون (۱۳۹۷) با قابلیت جستجو | اینجا کلیک فرمایید

مشاهده متن کامل ...