کتاب ماه: معرفی کتاب هایی که بیشترین امانت را در ماه دارند. در به عنوان titleمعرفی می شوند. نورسیده ها : شامل فیپای و دیسک شن کتاب که به صورت بروشور ارائه می شود. نورسیده ها در نهاد کتابخانه های عمومی کشور کتاب های پیشنهادی کارمندان کتابخانه عمومی کتاب های پیشنهادی اعضای کتابخانه عمومی

مشاهده متن کامل ...