روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران تا از دلم بشویی غمهای روزگاران تو روح سبز گ ار گل شاداب بی خار مرا از پا فکنده ش تنهای بسیار تو یاس نو دمیده من گلبرگ تکیده روزی آیی کنارم که عشق از دل رمیده ترا نادیدن ما غم نباشد کـه در خیلت به از ما کم نباشد من از دست تو در عالم نهم روی ،ولیکن چون تو در عالم نباشد روزی تو خواهی آمد از کوی مهربانی اما زمن نبینی دیگر به جا نشانی....

مشاهده متن کامل ...