انتقال به معنی رفع ید مالک محل های سرقفلی و حق ب و پیشه و تجارت و وضع ید غیر بر آن محل به طور دائم باشد مثل: بیع[۱]، صلح[۲]، هبه[۳]، وقف[۴] و هر نوع قراردادی که ثالث دیگری را مالک دائمی محل سرقفلی و حق ب و پیشه خواهد کرد. در صد حق مالکانه به قرار ذیل است: درصد حق مالکانه در انتقال دائمی محل ب با توجه به میزان ارزش محل ب درصد تا ۵۰۰ میلیون تومان مازاد بر ۵۰۰ تا یک میلیارد تومان مازاد بر یک میلیارد تا دو میلیارد تومان مازاد بر دو میلیارد تا چهار میلیارد تومان مازاد بر چهارمیلیارد تومان ۱۰ درصد ۸ درصد ۶ درصد ۴ درصد ۲ درصد

مشاهده متن کامل ...