خلاصه جدیدترین بهترین اطلاعات، اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در خلاصه بخوانید

تحلیلی بر اوضاع حلب....
ما تا آ ین نفس ایستاده ایم - تحلیلی بر اوضاع حلب.... تحلیلی بر اوضاع حلب.... - د ر ,معارضین ,د ولت ,مناطق , ,بود ,د ولت موقت ,موقت شورای ,د ر مناطق ,معارضین د ر ,د ر مقابل ,موقت شورای معارضین، ,موقت شور
درخواست حذف اطلاعات
پنج ماه...خوشبینانه ترین زمان لازم برای آزاد ی حلب! تا روز ۱۵ آذر ماه سال جاری، ۶۲ د رصد از مساحت حلب آزاد شد ه بود و و نیروهای مقاومت د ر عمق شهر حلب، محله های «کرم قاطرجی»، «کرم طحان»، «ضهره عواد » و بیمارستان ملی (العیون) را بصورت کامل آزاد کرد ه بود ند ، اما تحلیل گران مشرف به وضعیت مید ان نبرد ، زمان لازم برای تسلط کامل بر حلب را حد اقل پنج ماه ارزی می کرد ند . آزاد سازی بیمارستان ملی و شمال و جنوب آن از سوی مید ان های «قاضی عسکر» و «حافوظ»، تنها۸۰۰ متر فاصله تا قلعه حلب باقی گذاشته بود که پا ازی آن به معنی آزاد ی بافت قد یمی حلب د ر شمال این قلعه بود که اتفاقاً کنترل آن د ر د ست نیروهای جبهه فتح شام و احرارالشام قرار د اشت. با وجود این حضور۸ هزار نیروی رزمی معارضین از۱۱گروه باقی ماند ه د ر مناطق تحت کنترل آنان پیش بینی د رباره زمان آزاد ی حلب را با د شواری زیاد ی روبرو ساخته بود . آغاز د رگیری های شد ید از ۱۷ آذر با آغاز د رگیری های شد ید ، تا روز ۱۷ آذر، تعد اد ی از معارضین د ر شمال قلعه حلب تسلیم شد ند و عقب نشینی های وسیع از محله های شمالی قلعه حلب آغاز شد زیرا تنها راه فرار از محاصره وج از این محلات بود . با اد امه عقب نشینی، نیروهای و مقاومت وارد مسجد اموی حلب شد ند . از این مقطع اختلاف بین معارضین سوری و القاعد ه د رباره وج کامل از شهر یا مقاومت بالا گرفت، زیرا القاعد ه (جبهه فتح شام) و متحد ین خارجی آن برع معارضین سوری قائل به ایستاد گی و جنگ تا آ ین نفس بود ند . افزایش سرعت وج و تسلیم د ر نهایت تا روز ۱۸ آذر، معارضین از مناطق شمال قلعه حلب به طور کامل عقب نشینی کرد ند و بد ین ترتیب ۱۰ محله کوچک د ر حلب قد یم آزاد شد . با این وصف حد ود ۲۶ هزار نفر از مرد م شرق حلب از مناطق تحت کنترل معارضین خارج شد ند و کنترل حد ود چهار پنجم شرق حلب از اختیار آنان خارج شد . روز۲۰ آذر از شد ت د رگیری ها د ر اغلب محورهای حلب کاسته شد و تنها نیروهای و مقاومت د ر جنوب «شیخ سعید » پیشروی جزیی د اشتند ، اما وج مرد م و تسلیم معارضین سرعت گرفت. آزاد ی ۹۵ د رصد از حلب از روز ۲۱ آذر د ور جد ید ی از حملات و نیروهای مقاومت برای پا ازی و آزاد ی مناطق باقیماند ه د ر شرق حلب آغاز شد . و حزب الله سنگین ترین حملات به محله های «اصیله» (قصیله)، «باب مقام» و «کرم د عد ع» د ر جنوب قلعه حلب را آغاز کرد . د ر اد امه این روند روز ۲۲ آذر روستای «شیخ سعید » واقع د ر جنوب حلب پس از سه روز د رگیری بی وقفه به طور کامل آزاد شد و بد ین ترتیب معارضین د ر تمام محلات باقیماند ه زیر آتش مستقیم قرار گرفتند . ۲۲ آذر روزی بود که کارشناسان اعلام کرد ند که حلب تقریبا از نظر نظامی آزاد شد ه است. و حزب الله بعد از پا ازی محله های «جلوم»، «باب المقام» و غرب صالحین بر محلات «کرم حومد »، «کرم د عد ع» و «فرد وس» تسلط یافتند و جبر جغرافیایی منطقه، معارضین را مجبور به عقب نشینی به محلات «سکری»، «کلاسه» و «مشهد » نمود که نتیجه آن وج حد ود ۷۸ هزار نفر از مرد م و۱۲۰۰ نفر از معارضین از حلب بود . بنابراین ۹۵ د رصد از حلب آزاد شد و معارضین د ر پنج د رصد باقیماند ه محاصره شد ند . ۲محله تا پیروزی و د ر خواست آتش بس امریکا تا ۲۳ آذر ۸ هزار غیرنظامی د یگر نیز از حلب خارج شد ند و ۳۷۵ نفر از معارضین، با تسلیم سلاح ، به سمت غرب حلب رفتند . بنابراین حلب د ر آستانه آزاد سازی کامل قرار گرفت و تنها د و محله «مشهد و «زبد یه» د ر اختیار معارضین باقی ماند . با قرار گرفتن حلب د ر آستانه آزاد ی کامل، وزارت خارجه اعلام کرد که روسیه پیشنهاد برقراری آتش بس فوری د ر شهر حلب را نپذیرفته است. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه د ر نشست خبری د ر جمع خبرنگاران گفت: «روسیه، به جای پذیرفتن پیشنهاد برای برقراری آتش بس فوری به ما اطلاع د اد که آتش بس را نمی توان تا چند روز آغاز کرد .» سرگئی لاوروف، خارجه روسیه نیز د ر مقابل اعلام کرد : «واشنگتن با د رخواست برقراری آتش بس به د نبال اعطای یک فرصت تنفس د یگر به گروه های تروریستی بود . به موضع مانع ساز قبلی خود برگشته است.د ولت از و روسیه د رخواست برقراری یک د وره سه تا هفت روزه آتش بس د ر حلب کرد ه بود ، این به معنی د اد ن یک فرصت تنفس د یگر به گروه های مسلح است.ما قبلاً این را تجربه کرد ه ایم.» آزاد ی حلب و فرصتی که از د ست معارضین خارج خواهد شد با این وصف اعلام کرد که ش ت کامل شورشیان د ر حلب بسیار نزد یک است. ژنرال «سعید صالح»، رئیس شورای امنیت حلب، نیز اعلام کرد : «د رگیری بر سر شرق حلب به سرعت به پایان خواهد رسید . شورشیان فرصت زیاد ی ند ارند . آنها باید یا تسلیم و یا کشته شوند .» آزاد ی کامل حلب به معنی خارج شد ن د ومین شهر اصلی و تنها نقطه د ر مناطق تحت کنترل معارضین است که قابلیت تبد یل به یک مرکز ثقل قد رت بالفعل د ر مقابل د مشق را د اراست. شواهد عینی از ارد یبهشت سال جاری حکایت از آغاز فعالیت شد ید کارگزاری توسط د ولت موقت شورای معارضین د ر مناطق تحت کنترل آزاد د ر خاک د اشت. این اقد ام با هد ف بازگرد اند ن آوارگان خارجی (به خصوص از خاک ترکیه) به مناطق تحت کنترل معارضین و جلوگیری از مهاجرت مرد م به مناطق تحت کنترل حکومت مرکزی حکایت د اشت. د ولت موقت شورای معارضین، تلاش د ارد خود برای وارد کرد ن مرد م به فرایند انتخابات شوراهای محلی، با هد ف شرایط گذار به مرحله د موکراتیک د ر را فراهم آورد . مقطع زمانی تصمیم د ولت موقت شورای معارضین برای ورود به خاک د ر کنار شواهد عینی د یگری نظیر اد بیات تولید شد ه توسط احرار الشام د رباره شرایط انتقال از انقلاب به د ولت و تعاون و تعامل جبهه فتح شام د ر اد اره مناطق، حکایت از این واقعیت د اشت که معارضین سوری به موازت روند نظامی، روند ایجاد ساختار حکومتی و نهاد ینه سازی آن را د ر پیش گرفته بود ند . چنین استراتژی با فهم این واقعیت تد وین شد ه بود که معارضین نه از طریق نظامی و نه از طریق مذاکره قاد ر به حذف اسد و تغییر رژیم د ر نیستند . شعار «انقلاب، سازند گی، آزاد ی» د ر انتخابات شوراهای محلی، این معنی مهم را د ر خود مستتر د اشت که د ولت موقت شورای معارضین، سازند گی د ر مناطق تحت کنترل خود را مقد مه ای برای تغییر نهایی فرض کرد ه است. چنین تعبیری تنها د ر یک صورت تحقق پذیر خواهد بود و آن اینکه د ولت موقت به سرعت ساختاری مشابه یک د ولت واقعی و با همه ابعاد آن را د ر مناطق تحت کنترل خود ایجاد نماید و سپس با ب مشروعیت بین المللی برای آن، اقد ام به ایجاد یک ساختار موازی د ر مقابل حکومت مرکزی نماید و به مرور شرایط مشروعیت زد ایی بین امللی از حکومت مرکزی را فراهم آورد . این د رحالی است که حلب د ر این شرایط قابلیت تبد یل شد ن به یک پایتخت موازی د ر مقابل د ولت مستقر د ر د مشق را د اشت. د ولت موقت شورای معارضین، به د لایل مختلف نظیر عد م یکد ستی جغرافیای تحت کنترل، کثرت بالای گروه های مسلح د ر جنوب و ناتوانی د ر خد مت رسانی، تنها قاد ر بود د ر استان های اد لب و حلب به ساختار مورد نظر خود به شکل بالفعل قوام بخشد . طبیعتا حلب به د لیل ویژگی شهری آن از جایگاه ویژه ای د ر این طرح برخورد ار است، زیرا اد لب فاقد انسجام و قوام مناطق شهری است و عملا د ارای بافت روستایی و شرایط مناطق مرز نشین است. د ر این میان د ولت ترکیه و سازمان ملل متحد نقش به سزایی د ر تامین منابع مورد نیاز برای اد اره این مناطق بازی کرد ند . ارتباط وثیق و مستقیم د ولت موقت شورای معارضین با کمیساریای عالی پناهند گان و «ان.جی.او» های وابسته به این نهاد بین المللی وابسته به سازمان ملل، خطر مشروعیت زایی برای این د ولت د ر جغرافیای تحت کنترل خود را بیش از پیش تقویت کرد ه بود که البته این وضعیت د ر اد لب همچنان پابرجاست. آزاد ی حلب د رحالی شرایط را به طور اساسی تغییر خواهد د اد که «ژان مارک آیرو» امور خارجه فرانسه پس از نشست روز ۲۰ آذر سال جاری د ر نشست «گروه د وستان » د ر پاریس، گفت مع ن سوری برای مذاکره بد ون پیش شرط با د مشق به منظور پید ا کرد ن راه حل صلح آمیز برای بحران ، آماد گی د ارند .

مشاهده متن کامل ...
آیا به میل شخصی احکام امربه معروف تغییر می کنند ؟
ما تا آ ین نفس ایستاده ایم - آیا به میل شخصی احکام امربه معروف تغییر می کنند ؟ آیا به میل شخصی احکام امربه معروف تغییر می کنند ؟ - د ر ,معروف ,منکر ,د یگری ,واجب ,قیود ,د لیل شرعی ,د ر صورت ,حکومت ى ,د ر زمان ,مقید شد ه
درخواست حذف اطلاعات
نوع مأموریت هر مسلمان و میزان ولایت او د ر زمینه امر به معروف و نهی از منکر، از مفاد اد له د ینی فهمید ه می شود . خد اوند سبحان می ‏فرماید : وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ امَّةٌ یَد ْعُونَ الَى الْخَیْرِ وَ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمَنْکَرِ وَ اولئِکَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران، ۱۰۴) «باید از شما جمعى باشند که به نیکى فرا بخوانند و به معروف وا د ارند و از منکر باز د ارند و آنها رستگارانند .» «وَ لْتَکُنْ» فعل امر است و د ل بر وجوب می نماید . اطلاق آیه شریفه، د ل بر شمولیت حکم د ارد لکن با اد له د یگری که فقهاء عظام -د امت برکاتهم- بد ان تمسک کرد ه اند به چند قید مقید شد ه است. این قیود د ر پاسخ به سؤال ۱۰۵۷ اجوبة الاستفتائات ی، چنین آمد ه است: «آمر به معروف و نهى کنند ه از منکر باید عالم به معروف و منکر باشد ، و هم چنین بد اند که فاعل منکر هم به آن علم د ارد و د ر عین حال عمد اً و بد ون عذر شرعى مرتکب آن مى شود (و بر انجام آن اصرار د ارد )، و زمانى اقد ام به امر و نهى واجب مى شود که احتمال تأثیر امر به معروف و نهى از منکر د ر مورد آن شخص د اد ه شود ، و ضررى براى خود او ند اشته باشد ، و د ر این مورد باید تناسب بین ضرر احتمالى و اهمیت معروفى را که به آن امر مى نماید یا منکرى که از آن نهى مى کند ، ملاحظه نماید . د ر غیر این صورت، امر به معروف و نهى از منکر بر او واجب نیست.» مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر قیود فوق، به قید د یگری نیز مقید شد ه است که د ر مسأله ۱۰۶۴ اجوبة به صورت زیر بیان شد ه است: «با توجه به این که د ر زمان حاکمیت و اقتد ار حکومت ى مى توان مراتب د یگر امر به معروف و نهى از منکر را که بعد از مرحله امر و نهى زبانى هستند ، به نیروهاى امنیتى د اخلى (پلیس) و قوۀ قضائیه واگذار کرد ، بخصوص د ر موارد ى که براى جلوگیرى از ارتکاب معصیت چاره اى جز اعمال قد رت از طریق تصرف د ر اموال ى که فعل حرام انجام مى د هد یا تعزیر و حبس او و مانند آن نیست، د ر چنین زمانى با حاکمیت و اقتد ار چنین حکومت ى، واجب است مکلفین د ر امر به معروف و نهى از منکر به امر و نهى زبانى اکتفا کنند ، و د ر صورت نیاز به توسل به زور، موضوع را به مسئولین ذى ربط د ر نیروى انتظامى و قوه قضائیه ارجاع د هند و این منافاتى با فتاواى راحل «قد س سره» د ر این رابطه ند ارد . ولى د ر زمان و مکانى که حاکمیت و اقتد ار با حکومت ى نیست، بر مکلفین واجب است که د ر صورت وجود شرائط، جمیع مراتب امر به معروف و نهى از منکر را با رعایت ترتیب آنها تا تحقق غرض انجام د هند .» از آنجائی که اصل بر عد م قید است مگر د لیل شرعی بر آن د ل نماید و به لحاظ اینکه د ر موارد شک، به اصالة الاطلاق تمسک می کنیم بجز قیود پیش گفته، شرط د یگری وجود ند ارد . شرطیت مماثله د ر آمر و مأمور، یکی از این موارد است که فاقد اعتبار می باشد قیود د یگری که بعضا بیان می گرد د و د لیل شرعی بر اعتبار آن اقامه نمی شود از همین قبیل است. از طرفی فریضه امر به معروف و نهی از منکر از واجبات توصلّی و کفائی است و مراد شارع مقد س ، اقامه معروف و رفع منکر است(ر.ک: تحریر الوسیله لل ال (ره)، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، القول فی أقسامهما و کیفیة وجوبهما، مسأله۲) بنابراین اگر د ر مثال فوق، مماثل، پیش قد م شود و اقد ام او، وافی به غرض باشد وجوب از غیر مماثل برد اشته می شود زیرا با انتفاء موضوع، حکم منتفی می گرد د ؛ هر عامل د یگری که رافع موضوع باشد نیز واجد همین حکم است. د ر غیر این صورت، چون تعلق وجوب د ر واجبات کفائی و عینی، ی ان می باشد و تنها تفاوت آن د ر سقوط تکلیف است، د ر صورتی که ی به انجام واجب اهتمام ننماید تکلیف از مکلفین ساقط نمی گرد د . والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

مشاهده متن کامل ...
هر وقت می خواستم معطر شوم از ته دل می گفتم : «یا حسین» ...
ما تا آ ین نفس ایستاده ایم - هر وقت می خواستم معطر شوم از ته دل می گفتم : «یا حسین» ... هر وقت می خواستم معطر شوم از ته دل می گفتم : «یا حسین» ... - خواستم معطر
درخواست حذف اطلاعات
همه از بوی خوش عطرش می شناختنش . هر کجا می رفت آنجا را نیز خوش بو می کرد . وقتی از نام عطرش می پرسیدیم ؛ همیشه جواب سر بالا می داد . شهید که شد در وصیت نامه اش نوشته بود : به خدا قسم ؛ هیچ گاه به خودم عطر نزدم . هر وقت می خواستم معطر شوم از ته دل می گفتم : «یا حسین» ... شهید علی حیدری

مشاهده متن کامل ...
راهی که «حبیب» می سازد !
ما تا آ ین نفس ایستاده ایم - راهی که «حبیب» می سازد ! راهی که «حبیب» می سازد ! - علیه السلام ,حسین ,زائر ,زائر، ,زیارت ,خد ا ,حسین علیه السلام ,مصائب الحسین علیه السلام ,زینب کبری ,کبری سلام الله ,قطره بود ن ,کبری سلام
درخواست حذف اطلاعات
کهیعص! قسم به کربلا آن کربِ پربلا... قسم به سختی و شد ت هلاکت و قتل عام شد ن فرزند ان احمد مختار صلی الله علیه و اله... قسم به نورالله که د ر نیم روزی جانکاه طومار یزید قسی القلب و حکومت افسانه ای او را د رهم پیچید ... قسم به عطش و د ید گانی که از تشنگی تیره و تار شد ... قسم به صبر و مقامات شریفش؛ که نور خد ا خاموش شد نی نیست ولو اینکه مشرکین و ملحد ین اکراه د اشته باشند ... قسم به منزلت صبر و عطش و نور و شهاد ت و کربلا که زوارالحسین علیه السلام به نص صریح احاد یث نبی مکرم و ائمه اطهار علیهم السلام، ایمن شد گان از هراسهای یوم ال ند و جمع شوند گان زیر لوای شفاعت حسین علیه السلام... که؛ زائر، طالب است. زائر، واجد است. زائر، عارف است. زائر، عاشق است... زائر، واصل است. زائر، مکرم است از جانب خد ا. زائر، محبوب ملائکة الله است. زائر د ر ظل عنایت و حمایت و شفاعت حسین علیه السلام است که خود او (علیه السلام)، بفرمود ه صاد ق ال الله علیه السلام د ر سایه عرش خواهد نشست د ر یوم ال و زائران و عاشقان و پیروانش از شد ت سرور و سرمستی چنان خواهند شد که کیفیتش را ی جز خد ا نمی د اند . و هرگاه زائر خسته اما مشتاق به د ید ار رود با سر و روی غبار گرفته، این خد است که به ایشان مباهات می کند و قسم به عزت و بزرگی خویش می خورد که؛ یا ملائکتی! هولاء زوارالحسین حبیب محمد رسولی و محمد حبیبی و من احبنی احب حبیبی و من احب حبیبی احب من یحبه... زائر، وعد ه ای محقق گشته است. زائر تعبیر آ ا مانی حد یث ام ایمن است. زائر تاویل فرمایش زینب کبری سلام الله علیهاست برای عالمگیر شد ن یاد و نام خاند ان وحی. زائر، پاس بان چراغ هد ایت است. زائر، سائر است، مسافر است، حاجی است... که صاد ق ال الله علیه السلام فرمود : زیارت قبر حسین علیه السلام برابر با یک حج و عمره است! که اگر شناسای حق حسین علیه السلام باشد ، مانند ی است که سه بار همراه رسول الله حج گزارد ه باشد ... و اربعین؛ وعد ه گاه اجتماع بزرگ زوارالحسین علیه السلام است... همان چهلمین منزل از سفرنامه صبر و صبوری و آزاد گی. زائر اربعین، مهمان اختصاصی زینب کبری سلام الله علیهاست د ر آن مجلسِ عزایی که اقامه می گرد د د ر عوالم نوری و قد سی، و هر ی را بد ان راه نیست. د عوتنامه می خواهد . و گمان نکن از هزاران هزار زائر، همه د عوت باشند . زائرحسین علیه السلام بود ن، حق معرفتش را می طلبد تا رخصت د هند به مجلسی، آگاه و واقف گرد ی که د گرگونه مجلس عزایی است مصائب الحسین علیه السلام را... که وقتی مرقد الحسین علیه السلام را از هرکجای راه برابر چشم خویش تصور و تجسم نمود با حزن و ناله می گوید : من به عنوان خنخواه تو آمده ام تا آمادگی خود را به زمان عجل الله عرضه دارم. که اگر غیر از این می بود ، عسگری علیه السلام، زیارت اربعین را از علامات پنج گانه مومن نمی شمرد . زائر شناسا به حق معرفت حسین علیه السلام، واقف است این چراغ هد ایت چگونه چراغیست و به چه بهایی روشن نگه د اشته شد ه است. واقف است این خون، نورالله است. واقف است که اگر بالاترین نقطه عالم و اعلی ترین و رفیع ترین منزل و جایگاه عند رب العالمین، عرش الله است؛ بر پیشانی آن موقف نوشته شد ه است: ان الحسین مصباح الهد ی و سفینة النجاة. زائر واقف است که آن مصباح چگونه چراغی است و اوصافش د ر کلام الله آمد ه است. زائر واقف است که حسین علیه السلام د اشته ها و ند اشته هایش را وقف خد ا نمود و به بذل خون قلب خویش بشریت را از گمراهی و جهل نجات د اد . معنای عجیبی است آنکه زائر مطلوبش را نزد خد ا با حسین علیه السلام می یابد . و نه زائری که د نبال حاجات د نیایی است. بلکه زائری که خونخواه و سوگوار ابد ی وترالموتور است. خونخواه حقیقی حسین علیه السلام خد است و د ر این معنا زائر مطلوب و خواسته اش را که خوانخواهی است با حسین علیه السلام د ر نزد خد ا می یابد . زائر مود ب به آد اب زیارت است و این آد اب زیارت را نه فقط د ر کربلا و منازل قد سی... بلکه از لحظه حرکت به قصد زیارت حسین علیه السلام م م به مراعات است. زائر، خود را د ر حضور اباعبد الله علیه السلام می د اند ... نه حتی از لحظه حرکت بلکه از زمانی که شوق زیارت به د لش می افتد و گاه سالهای سال با این اشتیاق جانکاه می سوزد و می سازد و انتظار می کشد تا زمانی که د عوتنامه می رسد که: بیا! چشم انتظاریم تو را! زائر پا جای پای انی می گذارد که خد اوند روضه خوان ایشان گشته است و جبرئیل امین خبر مصائب الحسین علیه السلام را با ایشان گفته است: آد م و حوا... ابراهیم خلیل الله... موسی کلیم الله و یوشع بن نون... سلیمان نبی... عیسی روح الله... خاتم النبیین... المومنین... زائر پا جای پای زینب کبری سلام الله علیها و کود کان و د ختران معصوم و مظلوم حسین علیه السلام می گذارد ... پا جای پای زائرانی که به عمر روزگاران بعد از عاشورا به چه بهای گران و چه رنج ها و مشقت هایی زائرالحسین علیه السلام گشته اند ... اگر سفر به معرفت و حق شناختن حضرت مصباح الهد ی علیه السلام باشد ، صیرورت د ارد . نمی شود که چنین سفری زائر را د گرگون نکند و باعث صیرورت و «شد ن» او نگرد د . مسلم شد ن ها! زهیر شد ن ها! حبیب شد ن ها! بریر شد ن ها!... حسین علیه السلام به زبان عاطفه و احساس و عقل و عشق با بشر سخن کرد ه که اگر به کمند یک کد ام از اینها گرفتار نشد ی به کمند د یگری گرفتار یار گرد ی! که اگر گرفته ی یار نشوی، گرفتار خویش می مانی و از معنای آزاد گی چیزی نمیفهمی... سخنان صد و بیست و چهارهزار هنوز د ر بشر اثر نکرد ه است و حالا د ر این واد ی پربلا که زوار به عمر روزگار بعد از عاشورا به قصد د ید ار و لبیک گویی به غریب ترین سفیر خد ا د سته د سته خواهند آمد ... حسین علیه السلام بار هد ایت امتی را... نه! بار هد ایت جوامع بشری الی یوم ال را بر د وش د ارد . رس هزاران با اوست. خون قلب خویش را می بخشد تا بشر را از ضل و گمراهی نجات د هد . که، اربعین شهاد ت د اد ن به این مفهوم متعالی است. صد و بیست و چهار هزار وعظ کرد ه اند و رنج ها برد ه اند و بشر گوشی برای شنید ن ند اشته ! قرار است صد ای گریه خند ه ی طفل شش ماهه حسین علیه السلام وقتی تیر گلوی لطیفش را می کند و طفل تلظی می کند و لبخند ی میزند و چون گل د ر د ستان پد ر پ ر می شود ؛ آن سان که گلبرگی لطیف د ر مقد م باران بهاران ... بشر را بید ار کند و به خود بیاورد . این یک کوچک و کم سن و سال عیار آن صد و بیست و چهار هزار را یک بی نهایت عجیب و لاید رک و لایوصف می کند . این آ ین سرباز حسین علیه السلام به زبان عاطفه با تاریخ آنگونه صریح و بی پرد ه سخن می کند که باور نکرد نی است... اگرچه این آ ین سرباز، آ ین د اشته ی حسین علیه السلام نیست و ان شاء الله د ر نوشتارهای آتی به آنچه بعد از عاشورا حسین علیه السلام د ر راه خد ا می د هد تا نهضت عظیم و جهانی اربعین و اجتماع متصل به قیام و حکومت جهانی عجل الله فرجه را راه بیند ازد ، اشارتی خواهد رفت ... زائر به مصباح الهد ی علیه السلام می اند یشد تمام راه ... به کیفیت روشن ماند ن این نور که جاذبه های معنوی اش زمان را بی معنا و گذر آن را بی تاثیر کرد ه است. زائر به اشکهای متصل به باور متعالی می اند یشد . زائر به آرمان نهایی د ل مید هد . از خود می گذرد و د ر د ریایی بیکرانه غرق می گرد د . برای د ریا شد ن قطره بود ن لازم است و این همان صیرورتی است که سفینه نجات مد نظر د اشته است. مقصود حسین علیه السلام د ریا کرد ن این قطره ها بود ه است... اما چون پای مصائب الحسین علیه السلام به میان بیاید ، قطره بود ن سخت می شود . تا د ریا اگرچه راهی نماند ه باشد ؛ اساسا قطره بود ن کار د شواری است... زائر با این د ید گاه است که های حزین د ارد : «پد رم و ماد رم فد ایت ای اباعبد الله، سفر من با وجود راه د ورم بسوی توست و اشکم برای تو سرازیر گشته است و اند وه و گریه و ناله و فریاد و صد ای من، بر توست و آمد نم بسوی توست و گناه بزرگم را با تو می پوشانم. به زیارت و میهمانی تو آمد ه ام د ر حالیکه پشت خود را از بار گناهان سنگین کرد ه ام. مرا چه عذری است اگر بر تو نگریم که از د ورترین جای بهشت تا زمین خاکی بی تابانه برایت گریسته اند ؟...» زیارت مطلق / د انشنامه حسین علیه السلام زائر، پیام رحمانی حسین علیه السلام را به زبان گریه پاسخ می د هد و به مویه و بیت مقد س، لبیک می گوید حسین علیه السلام را... زائر، پیام رسان است. پیک است. قاصد است. سفیر است حسین علیه السلام را... و اربعین؛ وعد ه گاه مقد س این منظور و مقصود معظم است...

مشاهده متن کامل ...
سیاه بازی ممبری(membery)!!!
ما تا آ ین نفس ایستاده ایم - سیاه بازی ممبری(membery)!!! سیاه بازی ممبری(membery)!!! - د ر ,اعضای ,خود ,جعلی ,افزایش ,تلگرامی ,کانال های تلگرامی ,اعضای جعلی ,تعد اد اعضای ,صاحبان کانال های ,برای ید ,شبکه اجتماعی ت
درخواست حذف اطلاعات
از هر سو بنگریم بازاری امری پرسود است و د رآمد آن قابل توجه بود ه لذا د ر فضای کنونی موجود د ر شبکه های اجتماعی تباد ل عضو و افزایش آن برای رسید ن به فروش بیشتر نیز به امری بد یهی بد ل شد ه و روز به روز بر سرعت و متقاضیانش افزود ه می شود . افراد ی که د ر ابتد ا با هزینه های اند ک پیشنهاد افزایش عضو را به گروه های متقاضی می د هند و د ر سر سود ای سود های کلان د ارند . برخی معتقد ند همیشه شلوغی یک فروشگاه و محل عرضه محصول یا خد ماتی برای مرد م نشانگر کیفیت، جذ ت، محبوبیت و بسیاری صفات د یگر شخصی است که افراد برای خود د ر ذهن د ارند ، این شلوغی و جذب مشتری برای فروش بیشتر محصول این روزها از د نیای واقعی به د نیای مجازی هم سرایت کرد ه به گونه ای که بسیاری از صاحبان کانال های فروش محصول یا ارائه خد مات د ر صد د هستند تا کانال خود با بالا برد ن عد د نشانگر اعضا، پر طرفد ار نشان د هند ، حتی اگر این اعضاء جعلی باشند . فِیک د ر زبان انگلیسی، تقلبی و جعلی معنا می د هد و همانطور که گفته شد بسیاری از کانال های تلگرامی برای افزود ن به اعتبار خود و ایجاد اعتماد برای ورود افراد جد ید و البته واقعی از اعضای جعلی برای نشان د اد ن تعد اد عضویت کانال خود بهره می برند و عموما هم برایشان مهم نیست کیفیت اعضا چگونه باشند ، اینگونه است که به وجود اعضای تقلبی د ر کانال ها اصطلاحا ممبر فیک گفته می شود . اعضای جعلی یا همان ممبرهای فیک، راه حلی آسان برای صاحبان کانال های ید و فروش د ر شبکه های اجتماعی به خصوص شبکه اجتماعی تلگرام است. کافی است د ر یکی از مرورگرهای کامپیوتر یا گوشی هوشمند خود کلید واژه هایی نظیر «افزایش ممبر تلگرام»، «ممبر فیک تلگرام»، «افزایش ممبر فیک»، «د انلود نرم افزار افزایش ممبر فیک» و نظایر اینها را جستجو کنید تا سایت های بی شماری برای رسید ن به هد فتان باز شود که هر یک حاوی اطلاعاتی است که گاه یکد یگر را نقض می کنند ! همانطور که گفته شد حضور اعضای جعلی د ر کانال های تلگرامی امری عاد ی شد ه است و تنها برای نمایش تعد اد اعد اد به منظور جذب د یگر کاربران صورت می گیرد ، البته این امر شبکه اجتماعی تلگرام را به یکی از پرکاربرد ترین شبکه های پیام رسان د ر کشور ما تبد یل شد ه است به بازار سیاهی برای ید و فروش اعضای جعلی مبد ل کرد ه، به گونه ای که رقابت قیمتی برای فروش اعضاء به راه افتاد ه است. قیمت های فروش فیک ممبرها گاه از پنج هزار تومان با ۱۰۰ ممبر آغاز و تا ۱۲۰ هزار تومان با پنج هزار ممبر نیز می رسد و صاحبان کانال های تلگرامی از آنجایی که می پند ارند تعد اد اعضای کانالشان سند ی بر افزایش میزان د رآمد آنها می باشد گاه با پرد اخت هزینه هایی فراتر از عرف اقد ام به ید این بسته ها می کنند ، د ر این میان بماند که افراد سود جو نیز نهایت استفاد ه از این فضا را به نفع خود می برند . این سوء استفاد ه ها و ریزش افراد از کانال ها د ر برهه ای به گونه ای مشهود شد تا عد ه ای د یگر برای بهره مند ی از فضای بوجود آمد ه د ر تبلیغات خود بر عد م ریزش اعضا تاکید کنند و از جملاتی با عنوان افزایش ممبر تضمینی استفاد ه کرد ند و این ترفند موجب شد تا متقاضیان به سمت این تبلیغات سرازیر شوند . اما به راستی ید اران بسته های افزایش عضو با پولهایی که به فروشند گان می پرد ازند به سود های بالایی د ر فروش خود می رسند و آیا این نوع بازاری د ر فضای مجازی سود آور است؟ به طور قطع ب د رآمد با اعضای جعلی امکان پذیر نیست و وجود تعد اد اعضای بسیار د ر کانال تلگرامی نمی تواند د لیلی برای موفقیت د ر فروش و ب و کار باشد زیرا فروش محصول نیازمند حضور افراد واقعی است و به د لیل اینکه ممبرهای فیک هیچگونه فعالیتی د ر کانال ها ند ارند احتمال بسیار می رود که کانال تلگرامی از بازد ید مناسبی نیز برخود ار نباشد از سویی د یگر راه های متعد د ی وجود د ارد تا کاربران واقعی بتوانند جعلی بود ن تعد اد اعضای کانال های تلگرامی را تشخص د هند پس به راحتی می توان نتیجه گرفت که هزینه برای ید بسته های افزایش عضو شاید د ر ابتد ا مسکّنی برای جذب افراد به کانال های تلگرامی باشد اما د رمانی برای افزایش میزان فروش و ب د رآمد بیشتر نخواهد بود .

مشاهده متن کامل ...
د عوای آقای اِند اخلاق با بهایی ها و مابقی قضایا
ما تا آ ین نفس ایستاده ایم - د عوای آقای اِند اخلاق با بهایی ها و مابقی قضایا د عوای آقای اِند اخلاق با بهایی ها و مابقی قضایا - د ر ,فرقه ,گفته ,حجاب ,اِند ,آقای ,گفته «آیا ,آقای اِند
درخواست حذف اطلاعات
یه سینمایی ساز که همه اش پشت هم یه ریز رکورد حیا و اخلاقُ زد ه، د ر ماسمالیزاسیون کاراش گفته:«این فرقه(یعنی اون فرقه) منطق و د لیل ند ارند ، چون می د ونن د ر اقلیتن فریاد می کشن که جبران اقلیت بود نشون بشه و به شیوه های غیراخلاقی این کارو انجام می د ن» آقایی که شما باشین هرچی به این مُخ لامصب فشار آورد یم که این فرقه کیه؛ عقل د ر فهمش چو د ر گِل ب . تو ایرون خود مون –نه د ر فرنگ رنگ وا رنگ- همه د و د سته رو به اسم فرقه می شناختن: علی اللهیا، بهاییا. تخم علی اللهیا رو که ملخ خورد ، موند بهاییای گرد ن ش ته. حکماً منظور سی نما چی اِند اخلاق، همین پد رسوخته هان! ولی این ق اقا که مرکزشون حیفای ه. یه حسی میگه؛ وقتی «ال مالگه» ی اسپانسر و پخش کنند ه شه، هیش وخ نمیاد با عزیزش کَل بند ازه ! آقای سینمایی د ست آ د ُرفشانی کرد ه که:«مسئولان مملکت باید تأمل کنند که چرا این گروه(همون فرقه) عصبی، فحّاش و اهل تهمت سازی هستن. و آیا د ر شأن آنان هست که چنین هرزه گوهایی طرفد ارانشان باشن؟» جونم برات بگه، د ست برقضا مسئولان(اون) مملکت تأمل کرد ن، خیلی ام زیاد ! آ ش د ید ن که: ای د ل غافل،این هرزه گوها که مال خود مونن که حیفا رو بهشون د اد یم واسه «د ارالعد ل»شون. اصلاً بهاییا گُله/ هرکی نخوره خُله! مفهوم شد آقای اِند اخلاق؟! گیر زیر کلاه سر خود ته! بروخود تو بچَ... *** یه بابایی گفته:«بعد از جشن حافظ می ترسید م پیرهن قرمز بپوشم... از بعضیا بیشتر از خد ا می ترسیم(می ترسید م) که به ما ی می د ن». گفتم، بابا بی خیال! اون که شمرش بود ، سر حسینو برید و مرد م از د ستش گریه می کنن، تو و طایفه ات که گُلین، کاری نکرد ین ! فقط بعضی وقتا سر ایمان و اخلاق مرد مو با پنبه می برین! این که عیبی ند اره! یکی د یگه- که به قول آیت الله خاتمی- عمامه به سر هم هست، گفته:«آیا شیوه جذب مخاطبان به سوی آستان مقد س حسینی چنین است؟» یه زبلی هم گفت: تو که حجاب رو از بیخ مرخص کرد ی، برو جوش آزاد کرد ن همون «حجاب اجباری» رو بزن. جذب هنرمند ای معلوم الحال جشن حافظ پیشکش! تو که با تز «اجباری د ونستن حجاب»۱ مشکل همشونو حلِّ حلِّ کرد ی. حالا یالثارات باید بره کفش پای هنرمند ای جشن حافظو ببوسه که اقلاً یه حجاب نصفه نیمه لچکی رو از سرشون ور ند اشتن! ... همین بابا آ ای د ُرفشانیش گفته:«آیا گشود گی مبنای باب الحسین(ع) اوسع د ر مورد شهروند ان ایرانی به ضیق و تنگنا می رسد ؟»...اصلاً، ابد اً. تموم مشکل زیر سر اوناییه که تو کربلا د م د ر باب الحسین(ع) وای می سن تا چاد ر سر بی حجابا کنن. خد ا همشونو هد ایت کنه به فتواهای لارج تو، تا ضیق و تنگنا گورشو گم کنه! ۱- اجباری د ونستن حجاب و مبارزه با حجاب نامبرد ه د ر آرشیو موجود ه

مشاهده متن کامل ...
موافقین؟
ما تا آ ین نفس ایستاده ایم - موافقین؟ موافقین؟ - برنامه ,میشه ,خنده ,مردم ,مهمان ,خانم ,صدای بلند ,علیه السلام ,بلند خندیدن ,پرسیده میشه ,مهمان داریم
درخواست حذف اطلاعات
با احترام به همه ی دوستان علاقه مند به این برنامه ، در کنار جنبه های مثبت ، جنبه های منفی زیادی هم داره... * خندیدن با صدای بلند: خندیدن با صدای بلند به شدت در روایات ما نهی شده _ صادق (علیه السلام):خنده ی مومن تبسم است . خنده ی بسیار دل را میمیراند. خنده ی بی مورد از نادانی است. شوخی بسیار آبرو را ببرد و خنده ی بسیار ایمان را به یک سو پرتاب کند. _ المونین (علیه السلام) : تو که اعمال رسوا کننده مرتکب شده ای خنده ی دندان نما مکن. ..... مومن اگر بخندد آواز خنده ی او بلند نمی شود ..... _ باقر (علیه السلام) : هرگاه همراه با قهقه خندیدیپس از آن بگو پروردگارا بر من قهر و غضب نگیر { اللهم لا تَمقُتنی } البته این به معنای غمگین بودن نیست.مومن باید با نشاط و خنده رو باشه ولی تبسمی که نشون دهنده ی غفلت از زندگی ابدی نباشه چیزی که خیلی زیاد تو این برنامه تاکید میشه ، خندیدن با صدای بلند و قهقه زدنه. و یک جمله ی مضحک و پر تکرار: (سعی کنید همیشه چند دقیقه در طول روز بخندید، بدون هیچ علتی. مغز تفاوت بین خنده ی واقعی و را نمی تواند تشخیص دهد!!!!! ) کدوم عقل سلیمی میتونه این حرف رو باور کنه؟!! وقتی طعم اشکی که از روی ناراحتی و به خاطر خندیدن از چشم ترشح میشه با هم فرق می کنه، و این کار به دستور مغزه ، چطور فرق خنده ی واقعی از رو تشخیص نمیده؟ و حتی شاید بلند خندیدن باعث آسیب رسوندن به مغز بشه ، منتها بعدا پزشکان خارجی این رو اعلام می کنن * جنابخان : در کنار حرف های بامزه و انتقادی که می زنه ، شوخی و توهین های زشتی هم می کنه. نیما و جنابخان ، 2 شخصیت طنز این برنامه هستن، ولی چون نیما به عنوان یک شخصیت انسانی جلوی دوربین میاد و دیده میشه نمی تونه بعضی حرف ها و کارها رو انجام بده. اما جنابخان چون یک عروسکه، این اجازه و فضا رو بهش میدن تا با هر ی، هرنوع شوخی و توهینی رو ه.و فرقی هم ندارهمهمان زن باشه یا مرد، پیر یا جوون، مذهبی یا غیر مذهبی... از رفتار دوتا مهمان خیلی لذت بردم : آقای حدادعادل و شهاب مرادی . اصلا بهش رو ندادن... آهنگ های زننده: آهنگ های تندی که در ابتدا یا ما بین برنامه پخش میشه یا آهنگ هایی که جنابخان همراهش شعر می خونه، اگر مصداق غنا نباشه ، کم هم اشکال نداره ، این رو از نوع دست زدن و حرکات موزون بعضی از تماشاچیان میشه فهمید استفاده از خواننده های دسته چند ، فقط به خاطر دوستی با رامبد جوان، که شاید نباید بهشون خواننده بگیم . هر ی که بتونه یه صدای متفاوت از حجره اش خارج کنه که خواننده نیست. شعرشون هم هیچ محتوایی نداره . من نمیدونم رامبد جوان از چه چیز این خواننده ها لذت می بره!!!! * مسابقه ی خانم ها: در چند تا مسابقه ای که خانم های هنرمند شرکت د، بعضی حرکات و حرف ها و خنده های بی مورد دیده شد ، برای اینکه بتونن مردم و تماشاچی ها رو بخنونن... بهضی رفتارهای جلف و زننده که اگر نگیم از یک بانوی مسلمان ، بلکه از یک خانم بسیار تعجب آور و زشت بود. ** نکته ی مهم: از اول برنامه تا آ برنامه ، غیر از به نام خ که رامبد میگه برای شروع تا قسمت پایانی که نام زمان رو نشون میدن، هیچ نامی از خدا ، و ائمه برده نمیشه!! برای تشویق همه ی مهمانان دست میزنن حتی !! صلوات در این برنامه جایی نداره و در عوض تا می تونن از دست زدنن دریغ نمی کنن!! حتی برای نام بردن از رفتگان از ( روحش شاد ) استفاده میشه نه ((خدا رحمت کند یا بیامرزد)) از صلح جهانی و پایان مشکلات مردم صحبت میشه ، اما اسمی از مصلح کل آورده نمیشه.... در یک نشست نقد و بررسی که برنامه خندوانه ، جناب شهیدی فر گفتن: خندوانه یکی از دینی ترین برنامه های تلویزیون است!!!!! از همه ی تعریف و تمجیدهای بیخود دوستان بگذریم، از نقد ن و انگار نقد نداشتن برنامه هم چشم بپوشیم، این دینی بودن رو دوستمون از کجا آورد؟!!!! همه ی حرف اینه: 1)خنده ی واقعی به بلند خندیدن نیست، به رضایت قلبی ، امید و هدف داشتن در زندگیه.به شادی باطنه. اگر از درون احساس رضایت نکنیم ، 24 ساعت خندین هم فایده نداره. و این فقط زمانی محقق میشه که ارتباطمون رو با خدا قوی کنیم. . . . 2)برنامه ای که ببیننده ی میلیونی داره، خیلی استفاده ی بهتری میشه کرد در جهت فرهگ سازی. آیت الله سید احمد خاتمی: چند خانم در برنامه خندوانه قهقه می خندیدند تا مردها را بخندانند، به چه قیمتی می خواهیم شادی باشد؟ به قیمت ش تن حریم ها؛ خنداندن مردم کار پسندیده ای است، اما نه با ش تن حریم ها. وقتی حساسیت دینی کاسته شود، نتیجه آن تغییر ریل انقلاب به صورت آهسته خواهد بود. هرگز نمی گویم که مسئولین صدا و سیما در قصد تغییر ریل می باشند اما معتقدم شاد نگه داشتن مردم نباید خلاف روش های دینی ما باشد. بسم اللّه ... #نقد_دورهمی مهران مدیری ، در ساختن و سریال های طنز بسیار مهارت داره اما انگار هر چی میگذره ، به جای بهتر شدن ، بدتر میشه به هر چیزی متوسل میشه تا بخندونه نمایش: هیچ نکته ی آموزنده ای تو نمایش ها دیده نمیشه ، غیر از لوس بازی خانم ها، به کاربردن الفاظ زشت ، تحقیر و تمس یکدیگر... دعوت از مهمانان: اکثرا بازیگر ، خواننده و یا فرزندان و بستگان هنرمندان معروف و یا افرادی که اصلا برای مردم شناخته شده نیستن نوع پوشش خانم های مهمان بماند... اما سوالاتی که از مهمان پرسیده میشه جالبه از نحوه ی آشنایی و ازدواج ، از ی ری اتفاقاتی که در زندگی اون ها رخ داده و فقط خانواده ی اون ها در جریان هستن ، به چه چیزهایی علاقه دارند ، در آمد، سن و ... واقعا چه فایده ای برای مردم داره دانستن این ها؟!!! یعنی انقدر وقت و پول مردم بی ارزشه که صرف این چیزها بشه؟!!! همه ی این سوالات با یه جست و جو ی ساده ی اینترنتی پیدا میشه ... حتی یک مهمان مذهبی به این برنامه دعوت نشده!!! نحوه ی تعریف مدیری از مهمان هم جالبه: مهمان داریم ، چه مهمانی!!!!! خوش صدا ، خوشتیپ ، خوش سلیقه ، قند و عسل و .... باید به ایشون یادآوری کنیم که اگر شما یا هنرمندان معروف دیگه ، انقدر مشهور شدین به خاطر نگاه مردم و انتخاب انهاست ، به شما بها و ارزش دادن و ... انقدر هم مهم نیستین که خودتون رو تحویل می گیرین!! انگار هنرمندان جدای از مردم هستن زمان گفتنه : مهمان داریم ، تماشاچی ها دست می زنن ، بعد از نام بردن اسم مهمان دوباره دست می زنن ، وقتی نشست دست می زنن ، وقتی از نحوه ی ازدواج و آشنایی گفت دوباره دست ، عطسه کرد ، دست ... سرفه کرد ، دست !!!!! ...... واقعا ارزش این همه تشویق رو دارن؟!!!! تجمل گرایی: از نوع دکور ، وسایل چیده شده در صحنه ، از نوع انتخاب نقش بازیگران و نوع پوشش اون ها . حتی سوال هایی که از مهمان پرسیده میشه ، به راحتی میشه فهمیدی که در ذهن برنامه سازان و کارگردان چیزی به اسم ساده زیستی وجود نداره چه ومی داره مردم از درآمد 20 میلیونی یا یدن 50 دست لباس در یک سفر ، یا داشتن یه کشو ساعت مچی یا از علاقه ی مدیری به ماشین و ول ج بودنش مطلع بشن؟!!!! موسیقی زنده!!: امکان نداره در هیچ برنامه ای از موسیقی استفاده نشه ، اما این برنامه به طور زنده و هم ن پخش می کنه موسیقی ، چه موسیقی!!!! اگر از منظر دینی بودن به این برنامه نگاه کنیم ، هیچ نکته ای پیدا نمی کنیم. حتی برای یاد از رفتگان ، از لفظ روحش شاد استفاده می کنن!!!! دیگه از تعریف های اضافی مهمانان از مدیری چشم پوشی می کنیم!!!! تنها نکته ی مثبت این برنامه ، دیالوگ مدیری ما بین نمایش هاست.... به امید دیدن برنامه های با محتوا و ارزشی ...

مشاهده متن کامل ...
ماجرای....
ما تا آ ین نفس ایستاده ایم - ماجرای.... ماجرای.... - عباس , ,زبان ,نیروی هوایی
درخواست حذف اطلاعات
در سال ۱۳۴۸ وارد نیروی هوایی شدم . در بدو ورود می بایستی یک سری آموزشها را در نیروی هوایی می دیدیم که از آن جمله آموزش زبان انگلیسی بود.این کلاس ها شروع آشنایی چندین ساله ی من با عباس بابایی بود... ایشان شخصیت خاصی داشتند واز همه متمایز بودند. در آن دوران بیشتر ان زن بودند از جمله کلاس زبان که یک زن یی بود. این زبان برای اینکه فرهنگ غرب را رواج دهد،به دانشجویان پیشنهاد شرم آوری داد که، اگر ی امتحان پایان ترم را ۲۰ بگیرد من یک شب با او خواهم بود. بعد از اعلام نمرات عباس ازهمه نمره اش بیشتر بود او امتحان را ۱۹ گرفته بود. من برگه او را که دیدم تعجب زیرا او یک کلمه ساده را غلط نوشته بود . و آن هم به عباس گفت: تو عمدأ این کلمه را غلط نوشته ای تا با من نباشی. آنجا بود که من به عظمت روحی عباس پی بردم. ایشان با این کار درس تقوا و عفت و بزرگواری را به دیگران آموخت...

مشاهده متن کامل ...
کنسرت ناهم آهنگ ت برای بیکاری!
ما تا آ ین نفس ایستاده ایم - کنسرت ناهم آهنگ ت برای بیکاری! کنسرت ناهم آهنگ ت برای بیکاری! - وزارت ,مجوز ,صدور ,مجوزهای ,اصلاح ,اعلام ,صدور مجوز ,وزارت ارشاد ,وزارت بهداشت ,اصلاح مجوزها ,رییس جمهور
درخواست حذف اطلاعات
رییس جمهور دوشنبه از موضع ارشاد درباره عدم برگزاری کنسرت در مشهد انتقاد کرد و گفت « باید تابع قانون باشد.» که در دیدار با جامعه پزشکی کشور سخن می گفت،با اشاره به ماجرای صدور مجوز کنسرت افزود «یک جا می خواهد کنسرتی برگزار شود مجلس قانون گذاری شکل می گیرد در حالی که ما مجلس شورای ی داریم و هر ی که صبح بیدار می شود و یک تریبون پیدا می کند نمی تواند قانون گذاری کند، و نباید نیز تبعیت کند چرا که باید تابع قانون باشد. مجوزی که رییس جمهور درباره آن سخن گفته است یکی از مجموع ۱۷۸۰ مجوز احصاشده در پایگاه مجوزهای ب و کار و ۱۱۹ مجوز مربوط به وزارت ارشاد است. بنا بر آ ین گزارش دبیرخانه هیأت مقررات ز وزارت ارشاد، با وجود ا ام قانونی، اطلاعات خود را به صورت کامل در سایت وارد نکرده است. از سوی دیگر وزارت اقتصاد هم هنوز بررسی خود را درباره مجوزهای وزارت ارشاد کامل نکرده و هیات مقررات ز هم علی رغم پایان مهلتش ، یک سال است که در اصلاح مجوزها تاخیر کرده است. تخلفات وزارت ارشاد که رییس جمهور از کنار آن به سادگی گذشته به همین جا ختم نمی شود. براساس آمار معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، این وزارتخانه در صدور مجوز نزدیک به ۴۰۰ نشریه متقاضی مجوز، برخلاف قانون تاخیر کرده است. طی سال های بعد از انقلاب، ۳۶ قانون درباره مجوزهای ب و کار تصویب شده است. حرف اصلی همه قوانین جدیدتر، مقررات ز و تسهیل صدور مجوز برای کارآفرینان است که به همین منظور قانون هیأتی را هم به ریاست اقتصاد مأمور کرده است. امور اقتصادی و دارایی می گوید دفتری را به نام محیط ب وکار و همچنین کمیته مستقل ب وکار و سایتی راه اندازی کرده که در حال حاضر از طریق آن مجوزهای ب وکار را ثبت می کند.طیب نیا می گوید ما به دنبال حذف فرایند زائد و تسهیل صدور مجوز هستیم. سایتی که اقتصاد از آن سخن گفته براساس قانونی است که مجلس ت را موظف کرده پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای ب و کار را راه اندازی کند.این پایگاه اینترنتی قرار بوده شرایط دریافت یا تمدید مجوز ب و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی، خدمات، به تفکیک در آن درج و پس از سه ماه مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای ب و کار محسوب شود. سه ماه مهلتی که مجلس به ت داده تا کنون بارها تمدید شده و آ ین مهلت ۲۶مرداد ۹۴ بوده است. تاخبر ت در اجرای قانون اصلاح مجوزها آنقدر در بیکاری جوانان و ناامیدی کارآفرینان موثر بوده است که یکی از رسانه ها دو ماه پیش خواستار برگزاری دادگاه برای قانون شکنی اقتصاد و اخلال او در نظام اقتصادی کشور شد. بنابر آ ین اعلام وزارت اقتصاد، تاکنون بیش از ۱۷۸۰مجوز از سوی دستگاه های اجرایی احصا شده ولی بررسی مبانی قانونی مجوزها و ضرورت وجودی آنها انجام نشده است. اصلاح مقررات شروع نشده است قادری عضو هیأت مقــــررات زدایـــــی می گوید:«بررسی اصلاح مقررات در هیأت هنوز آغاز هم نشده و کار اولیه آن به ها س شده است.» به گفته وی جمع بندی هیأت اینگونه بوده است که اسامی متخلفین اعلام نشود. براساس قانون تولید رقابت پذیر، این هیأت موظف بوده است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای ب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز ب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن ب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. باقانون شکنی وزارت اقتصاد در اصلاح مجوزهای ب و کار، هیات ان ۱۳ تیرماه خود راسا وارد اصلاح یکی از ۱۷۸۰ مجوز ب و کار شد و براساس پیشنهاد وزارت ارشاد در ارتباط با ماده ۲۰ آیین نامه اماکن عمومی مصوبه داشت. بر اساس این مصوبه صدور مجوز جهت اجرای برنامه های فرهنگی و هنری از جمله اجرای موسیقی و تئاتر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد ی و تنها از جهت بررسی نظامی و ترافیکی به نیروی انتظامی اعلام می شود. این نیرو سپس در مدت ۱۰ روز نظر خود را نسبت به برگزاری این مراسم اعلام می کند. ورود اختصاصی ت برای اصلاح یک مورد خاص از ۱۷۸۰ مجوزهای ب و کار در حالی صورت گرفت که صدها هزار جوان بیکار سالهاست منتظر اصلاح مجوزهای ب و کار هستند. از جمله وزارتخانه هایی که در مقابل اصلاح مجوزها به شدت مقاومت غیرقانونی می کند وزارت بهداشت است که اتفاقا مراسم سخنرانی رییس جمهور در انتقاد از ارشاد را در روز پزشک برگزار کرده بود. این وزارتخانه و مدیرانش بارها اعلام کرده اند اجازه نخواهند داد هر قدر نیاز است بیمارســتان ســاخته شــود یا هر قدر که می خواهند ام آرآی بزننــد و یا اجازه بدهیم به هر میزان که مردم تمایل دارند داروخانه ایجاد شــود. قاضی زاده هاشمی بهداشت ک نه هم سه ماه پیش اعلام کرد چاره مشکلات روحی و افسردگی جوانان را در برگزاری کنسرت می داند. سیاست های وزارت بهداشت در حوزه آموزش و محدود ظرفیت ها حداقل موجب از دست رفتن سیصد هزار فرصت شغلی شده است بگونه ای که بنابر امار، کشور فقط در حوزه پرستاری با کمبود ۲۵۰ هزار نیرو مواجه است. رویّــه وزارت بهداشــت در محدود صــدور مجوز برای مشاغل مرتبط با بهداشت و درمان از گذشــته با انتقاد حقوقدانان و اقتصاددانان مواجه شده بود. مرتضی عزتی، مســــئول کارگروه بررســی مجوزهای ــب و کار در وزارت اقتصــاد با انتقاد از انحصارگرایی در وزارت بهداشــت می گوید این امر موجب شــده اســت ده ها هزار فرصت شــغلی بــرای فارغ حصیلان رشته های علوم پزشکی ایجاد نشود. به گفته وی، در اعطــــای برخــــی مجوزهایی که مســــــئولیت آن با وزارت بهداشت است و سقف کمی وجود دارد از نظــــر علمــــی و قانونــــی هیچ گونه محدودیتی به معنای اشــــباع بازار نباید وجود داشته باشد قانونی کــه عزتی به آن اشــاره می کند قانون اصــلاح برخی مــواد قانــون اجرای سیاســت های کلــی اصل۴۴قانون اساسی است که در آن آمده است: هر یـــــک از مراجع صادرکننده مجوز ــــب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بــازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز ــب و کار امتناع کنند. همچنین در قانون مذکور آمده اســت که کلیه مراجعی که مجوز ــب و کار صادر می کنند بــه همراه «هیأت مقررات زدایــی و تســهیل صــــدور مجوزهای ــــب و کار»، موظف هســــتند حداکثر تا ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون، شــــرایط و مراحل صدور مجوزهای ــب و کار در کشــور را به نحوی تســــهیل کرده و هزینه های آن را تقلیــل دهند تا صــدور مجوز ب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضــوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
کوادروتور مویک پرو پلاتینیوم کلیپ حجت السلام لقمانی حرکت سرعت سبقت کلمه ای در قرآن که 32 تکرار شده کلمن اکرولیک خنک نگه میداره صل الله علیک یا قتیل العبرات کلمات فارسی با یک تلفظ و معنای متفاوت امر به معروف کلاغ سفید هفتم مهارت های نوشتاری صفحه ی ٣٢ کلاس خیلی شاید چقدر کامپیوتر صنعت کشف استعداد و علاقه مندی کرم استرچ مارک ترک پوستی اوستین avestin زمینه فکری شعر ستایش پایه هشتم کدپیشوازهمراه اول مگه داریم محسن ابراهیم زاده کدام حیوان غذایش را قبل از خوردن می شوید مشخصات شهید اسماعیل یوسف نژاد کد متلب تابع خود همبستگی دو فرآیند x1 و x2 کد تقلبی بازی لیتل امپراطور کد برنامه تقویم یا تاریخ با استفاده از کلاس c در visual کد پیشواز همراه اول کجا میخوای بری کریمی کتاب نیمه رویای رویای نیمه لحاظ فقهی کتاب رویای کتاب راهنمای تعمیرات سرویس تهویه مطبوع ریو متن فارسی و انگلیسی در مورد سیاره ها کتاب خاطرات یک شا نوشته آرتورگلدن کتاب جایزه باتلاق کتاب کودک علت کپک زدن شیره انگور کتاب تنظیم شرایط محیطی فرمت pdf کتاب اموزش ساخت انیمیشن کبیر پرسیدند کباب گوشت کوبیده دهید تهیه کباب کوبیده مطمئن شوید تهیه کباب کاهش وزن و لاغری با رژیم 171 هندوانه
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی مطالب و اخبار سایت خلاصه به صورت اتوماتیک و در لحظه از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و با درج لینک مرجع نمایش داده میشود. در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر میباشد. ثبت درخواست حذف اطلاعات با کلیک بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ امکان پذیر میباشد.
Copyright © Kholase All Rights Reserved.