زن است دیگر گاهی سعی می کند ، مردانه بازی کند !!! مردانه کار کند ... مردانه قدم بردارد مردانه فکر کند مردانه قول دهد اما هر کاری هم که د زن است !!! احساس دارد لطـیف است یک جا عقب می نشیند و محبت تو را می خواهـد زن است دیگر ... ! +هیچ وقت نفهمیدم چرا وقتی من رو نداری اینقدر پز من رو به دیگران می دهی؟؟اگر من رو داشتی میخواستی چی کار کنی؟؟

مشاهده متن کامل ...