آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی دارای یک یا چند بخش از بخش های زیر می تواند باشد: * بیوشیمی * خون شناسی * میکروب شناسی ( باکتری شناسی،انگل شناسی،ویروس شناسی،قارچ شناسی ) * ایمنی شناسی و سرم شناسی * آسیب شناسی تشریحی و یاخته شناسی ( پاتولوژی و سیتولوژی ) * ژنتیک پزشکی و مولکولی * بیولوژیک * بیو فیزیکی و سایر آزمایش ها بر روی مواد و نمونه های حاصل از بدن انسان با هدف به دست آمدن اطلاعات جهت تشخیص،پیشگیری یا پیگیری درمان و یا ارزی و سنجش سلامت انجام می شود .

مشاهده متن کامل ...