تصویر ره و بر کاخ صدام و در پادگان اشرف نقش بسته است . عراق عکی ما را در دست دارند و به آن احترام می گذارند براس سالگرد ارتحال جلسه می گیرند تصاویر و ما در دستان مردان و ن عراقیست اگر این پیروزی تفکر انقلاب نیست چیست ؟

مشاهده متن کامل ...