حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزرات راه و شهرسازی، در یادداشتی با اشاره به گذشته سازمان نظام ی ساختمات، با اشاره به مخالفت مجلس شورای ی با ارجاع عملکرد وزارت راه و شهرسازی در مورد این سازمان، تلاش کرد که این امر نشان دهنده حمایت وکلای ملت از روند اصلاح سازمان نظام ی توسط این وزارتخانه جلوه دهد.مشاهده متن کامل حمایت نمایندگان مجلس از روند اصلاح سازمان نظام ی ساختمانکتاب آزمون نظام ی مکانیک

حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزرات راه و شهرسازی، در یادداشتی با اشاره به گذشته سازمان نظام ی ساختمات، با اشاره به مخالفت مجلس شورای ی با ارجاع عملکرد وزارت راه و شهرسازی در مورد این سازمان، تلاش کرد که این امر نشان دهنده حمایت وکلای ملت از روند اصلاح سازمان نظام ی توسط این وزارتخانه جلوه دهد.مشاهده متن کامل حمایت نمایندگان مجلس از روند اصلاح سازمان نظام ی ساختمانکتاب آزمون نظام ی مکانیک

مشاهده متن کامل ...