در ب و کارهایی که از ساختار استارت آپی فاصله گرفته اند و اکنون به حوزه ب درآمد و استقلال تیمی وارد شده اند، تیم های رشد می بایست ساختاری مشخص داشته باشند.

در این مقاله 3 ساختار مشهور برای ساخت تیم رشد پیشنهاد می شود:

1? ساختار مستقل
این ساختار، توسط facebook و uber استفاده می شود. دو ساختار از . . .
برای مطالعه ادامه مقاله به وب سایت مشاور رشد منصور کیارش مراجعه کنید:
ù?ø¯ù? ù?ø³øªù?ù?

مشاهده متن کامل ...