فرارو: هاشمی مقدم ؛ ...همینطور نمی دانم چند نفر ایرانی امان الله امینی را می شناسند. جانباز افغانستانی ای که نزدیک سی سال است به خاطر دفاع از خاک ما، قطع نخاع شده و روی تخت خو ده؛ در خانه ای کوچک و دلگیر؛ در حالی که یک کلیه اش را هم از دست داده و البته به خاطر شیمیایی شدن و مشکل حاد ریوی، مدام باید با کپسول ا یژن نفس بکشد. پوکی استخوانش هم بماند. البته که با این تن رنجور و آسیب دیده، توان کار ندارد؛ اما همین که توی گذرنامه اش نوشته ایم: «عدم حق اشتغال به کار»، نهایت قدرناشناسی و نمکدان شکنی ما را می رساند...

مشاهده متن کامل ...