هاشمی مقدم: شبکه مطالعات سیاست گذاری ... منفی بافی اگرچه درباره ایران به شدت پا تان نیست، اما نمی توان نادیده گرفت که بسیاری از ناکامی ها در افغانستان به گردن ایران گذاشته می شود. در افغانستان در بین رسانه ها رقابتی پنهان برای انتقاد از و حمله به ایران وجود دارد. تقریباً هیچ رسانه ای در افغانستان (علی رغم آزاد بودن رسانه ها در این کشور و وجود بیش از چهل کانال تلویزیونی) نه تنها جرأت دفاع از فعالیت های ایران را ندارد، بلکه حتی چشم بر خدمات ایران بر افغانستان و یا مهاجران افغانستانی می بندد؛ چراکه به محض انجام چنین کاری، انگ جاسوسی برای ایران و یا دریافت پول و رشوه از ایران بر پیشانی اش چسبانده می شود. دلیل عمده اش هم نگاه منفی به ایران است که در افغانستان بسیار شدید بوده و تا این نگاه اصلاح و تلطیف نشود، فعالیت های ایران در افغانستان و یا برای افغانستانی ها نتیجه نخواهد داد...

مشاهده متن کامل ...