فرارو- هاشمی مقدم؛ به تازگی نصرالله پورجوادی در یکی از نوشته های ی شان با نام «فراتر رفتن از تقابل سنت-بدعت»، مدعی شده اند که اهل سنت به طور تاریخی دشمن زبان فارسی بوده اند. ایشان در بخشی از نوشته شان آورده اند که: «اهل سنت بزرگترین دشمنان زبان پارسی بوده اند، چرا؟ چون فارسی سخن گفتن بدعت بوده است. پیغمبر به هیچ زبان دیگری غیر از عربی تکلم نمی کرده است». بنابراین در این نوشته کوتاه می خواهم اعتبار این گفته ایشان را مورد سنجش قرار دهم...

مشاهده متن کامل ...