یادداشتم در وبسایت my article at about comparative between the potentials of tourism in iran and turke. چکیده: در این نوشتار نشان داده ام که ترکیه به دلیل جغرافیایی و داشتن آثار بسیاری از تمدنهای یونانی و رومی، مقصد مناسبتری است برای گردشگران اروپایی تا ایران (حتی اگر محدودیتهای اجتماعی ساختهای گردشگری را نادیده بگیریم). درعوض بهترین بازار گردشگرفرست برای ایران، در درجه نخست افغانستان، و سپس کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است؛ مشروط بر آنکه پیش فرضهای نادرست و تعصبهای بیجای مان را کنار بگذاریم.

مشاهده متن کامل ...