تولدت ۲۰شهریور اون شب چقدر منتظر بودم ولی تو حتی یادت نبود که تولدته تو بی معرفتی،تو وجدان نداری...خودخواهی یادته بهت میگفتم من زود وابسته میشم گفتی خب وابسته شو من تا ا عمرم ولت نمیکنم مرتضی اگه تو نامرد نیستی پس کی نامرده!!؟

مشاهده متن کامل ...