multi zist (مولتی زیست): 2) آگرانولوسیت ها : الف) لنفوسیت : سربازان اصلی دفاع اختصاصی هستند - هسته گرد و بزرگ دارد - توانایی فاگوسیتوز ندارد - توانایی دیاپدز دارد. ب) مونوسیت : پس از ورود به بافت به ماکروفاژ تبدیل می شود - هسته لوبیایی شکل دارد - دارای تعداد زیادی اندامک لیزوزوم است - دیاپدز دارد - توانایی فاگوسیتوز دارد . ج) ماکروفاژها: از مونوسیت حاصل شده است - هرگز در خون دیده نمی شود - می تواند در لنف مستقر شود - هسته لوبیایی شکل دارد - دیاپدز ندارد - توانایی فاگوسیتوز دارد.

مشاهده متن کامل ...