1) گرانولوسیت ها : الف) نوتروفیل : بیش از 60 درصد گلبول های سفید را تشکیل می دهد - هسته 3 قسمتی یا چند قسمتی دارد - توانایی دیاپدز دارد - توانایی فاگوسیتوز دارد - در عفونت های حاد مثل بیماری های عفونی و آپ س در خون افزایش می یابد. ب) بازوفیل : کمترین درصد گلبول های سفید را تشکیل می دهند - هسته دو قسمتی دارند - در سیتوپلاسم خود دانه های درشت آبی رنگ دارند که محتوی هیستامین است- توانایی دیاپدز دارد - توانایی فاگوسیتوز ندارد ج) آئوزینوفیل : 5 درصد گلبول های سفید را شامل می شود - هسته دو قسمتی دارد - درعفونت های انگلی و آلرژی در خون افزایش می یابد- توانایی دیاپدز دارد - توانایی فاگوسیتوز دارد

مشاهده متن کامل ...