عشق تو حادثه ای بود که در قصه نبود !! من خودم خط زدم این قصه ی ناموزون را نقش تو سیب شد اینبار به یک شکل جدید تا بهشتی کند این بنده ی بی قانون را... عشق تو قصه اگر بود، نویسنده نداشت، مستند بود ؛ و بی شک و یقین رخ میداد! نقش تو واقعه ای شد که خدا یادش رفت ، و اگرسیب، همان میوه ممنوعه نبود، زودتر می افتاد

مشاهده متن کامل ...