پاو وینت خطوط انتقال، آنتن و انتشار امواجپاو وینت-خطوط-انتقال-آنتن-و-انتشار-امواجمقدمه در اکثر ساختمان ها آنتن وجود دارد. این آنتن توسط سیمی به تلویزیون وصل می شود. این سیم با سیم معمولی فرق دارد. روی تلویزیون و گیرنده های رادیویی آنتن میله ای وجود دارد. آنتن نقش مهمی در ارسال و دریافت امواج دارد. فایل

مشاهده متن کامل ...