راز تله گذار من ن ((ترمه -اربن) هستم به من دوش و گرمابه ای داده اند ک پاکم کنند از افیون که آدم حس محال است کفلمه کند ... من ک عج ا بی افیون پوره ام و پایم روی زمین نیست ابدا ... ساقه ی خشخاش چیده ام روشنایی شده سحر من .... عشق یک ضرب چاقو به خوش طبعی گلی ست بگذار من تو را بکشم ! آرام و به تردستی ؛ هواخواه تو در دم مرگ مسخ می کند تو را تو حیوان می شوی یا یک جادواتی ...خدا می داند تا آن وقت که داد خواهی زد ...

مشاهده متن کامل ...