خداوند چقدر قشنگ فرمودند : چه بسا شما چیزی را دوست دارید اما شر شما در آن است و چه بسا از چیزی اکراه دارید درحالیکه خیر شما در آن است. بیایم همیشه خوب باشیم و خیر همدیگه بخواهیم بی هیچ توقعی از دیگران مهر بورزیم و با همه مهربان باشیم‏(‏که خدا ناظر بر همه اعمال‏'نیات و افکار ماست‏)‏وقتی اینچنین بودیم شک نکنیم خدای عزیز برایمان بهترین مصلحتش را می فرستد؛شاید در ظاهر از نظر ما آن مطلب خوشایند ما نباشد اما اما بعد می فهمیم که وای خداجانم شکرت خوب شد که نشد و وای بر ما ک ناشکری کنیم و شاکی بشیم که خدایا من که خوب بودم بد ن ک بد دیدم پس چرا چنین چرا چنان؟‏!‏ و خدا نکند ک قهر ما با خدا به درازا بکشد که شرمندگی اش بماند برای ما وقتی که در محضر پروردگار قرار بگیریم و آخ آخ که دیگه لب گزیدن و دست رو دست زدن ما هییییییییییییچ فایده ایی ندارد و حتی به نظرم اگر خدا هم ببخشد شرمندگی اش بس عذاب آور است و اینجاست که میگن‏*پشیمانی سودی ندارد‏*‏ هموطن عزیزم من نمی دانم تو کی هستی و کجایی اما اینه بدان همه در زندگی شان کم و کاستی دارند؛حسرت دارند و خیلی ها حتی خوبان خدا طعم مظلومیت و ستمدیدگی کشیدند ؛پس بیاییم راضی باشیم به رضاش چرا که هه این دنیا فریبی بیش نیست و در آ ت نه عشقمان نه مالمان نه فرزند هیییییییییییچ به دادمان نمیرسد جز همینکه با خوشحالی پیش خدای عزیز سرت بلنده چرا که تو در دنیا همیشه به کار و بار خدا اعتماد داشتی و غر نزدی و وقتی زندگیت پخش میشه تو پس اتفاقای غی سند تو نگفتی خدایا چرا؟ گفتی "خدایا شکرت...‏"؛اینه که تو میشی ***برنده‏***

مشاهده متن کامل ...