" من انقل ام " " من اجازه نمی دهم "؛مردم اجازه اهانت به حریم دانشمندان را نمی دهنداز این رو ملت انقل ایران ی همانندگذشته به تبعیت از ی هوشمند خود اجازه هیچ گونه اهانتی را به حریم دانشمندان هسته ای و دانشمندان رشته های حساس نخواهد داد. ...

مشاهده متن کامل ...